główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 175/XVIII/17 Rady Gminy Janów z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Janów

UCHWAŁA NR 175/XXVIII/17
RADY GMINY JANÓW
z dnia 14 lutego 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Janów Na podstawie art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 poz.59)

Rada Gminy Janów uchwala, co następuje:

§ 1.

Ilekroć w uchwale jest mowa o przedszkolu – należy przez to rozumieć publiczne przedszkole lub oddział przedszkolny przy szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Janów.

§ 2.

Ustala się kryteria naboru do przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 4.

Uchyla się Uchwałę Nr 21/VI/15 Rady Gminy Janów z dnia 3 marca 2015r. oraz Uchwałę Nr 106/XV/16 Rady Gminy Janów z dnia 13 stycznia 2016r.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Janów
/-/Stefan Zatoński