główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała nr 174/XVIII/17 Rady Gminy Janów z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Janów oraz określenia dokumentów niezbędnych do p

UCHWAŁA NR 174/XXVIII/17
RADY GMINY JANÓW
z dnia 14 lutego 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Janów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów Na podstawie art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 poz.59)

Rada Gminy Janów uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się następujące kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Janów wraz z odpowiadającą im liczbą punktów:
1) Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tej samej szkoły w roku szkolnym, którego dotyczy rekrutacja – liczba punktów – 15 ;
2) W obwodzie szkoły zamieszkują najbliżsi krewni kandydata (babcia, dziadek) wspomagający rodziców (prawnych opiekunów) w zapewnieniu mu należytej opieki – liczba punktów – 10;
3) Miejsce pracy przynajmniej jednego z rodziców (prawnych opiekunów) znajduje się w pobliżu szkoły – liczba punktów – 5.

§ 2.

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów określonych w § 1 są odpowiednio:
1) Dokumentacja w szkole;
2) Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych);
3) Zaświadczenie z miejsca pracy rodzica (opiekuna prawnego);

§ 3.

Kryteria określone w § 1 niniejszej uchwały mają zastosowanie w postępowaniach rekrutacyjnych do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Janów począwszy od rekrutacji na rok szkolny 2017/2018.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 5.

Uchyla się Uchwałę Nr 103/XV/16 Rady Gminy Janów z dnia 13 stycznia 2016r.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Janów
/-/Stefan Zatoński

Załączniki:
Uzasadnienie 172 KB