główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała nr 173/XVIII/17 Rady Gminy Janów z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

UCHWAŁA NR 173/XXVIII/17
RADY GMINY JANÓW
z dnia 14 lutego 2017 r.
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust.1, art.41 ust. 1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz.U z 2016, poz. 446 ze zm.), art. 6 ust.2 pkt. 4, art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 26 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1390)

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Ustala się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4.

Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr 25/IV/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego d.s. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Przewodniczący Rady Gminy Janów
/-/ Stefan Zatoński