główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 171/XXVIII/17 Rady Gminy Janów z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

UCHWAŁA NR 171/XXVIII/17
RADY GMINY JANÓW
z dnia 14 lutego 2017 r.
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) oraz art. 206 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)

uchwala się, co następuje:

§ 1.

Uchwała określa:

1) plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Janów, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Janów, na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) plan sieci prowadzonych przez Gminę Janów publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych oraz granice obwodów dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Janów na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., który stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez gminę, a także granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Janów, od dnia 1 września 2019 r., który stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Gimnazjum im. Armii Krajowej z siedzibą w Piasku przekształca się w ośmioletnią szkołę podstawową: 1) nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa w Piasku,
2) siedziba: Piasek, ul. Żurawska 2, 42-253 Janów,
3) dzień rozpoczęcia działalności szkoły: 1 września 2017 r.,
4) rok szkolny, w którym rozpocznie się kształcenie w I klasie: 2017/2018.

§ 3.

Niniejsza uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Janów, ul. Częstochowska 1, a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Janów.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

Przewodniczący Rady Gminy Janów
/-/Stefan Zatoński