Uchwała Nr 102/XXI/2004 w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2004 rok

Uchwała Nr 102/XXI/2004
Rady Gminy w Janowie

z dnia 28 kwietnia 2004 roku.
w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2004 rok.

Na podstawieart. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tj. Dz.U.Nr 142 z 2001 r., póz. 1591 z późn. zm.), art. 109 ustawy zdnia 26
listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 15, póz.148 z późn. zm.)
oraz art. 3 i art. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednosteksamorządu
terytorialnego (Dz.U.Nr 203, póz. 1966 ze zmianami)

Rada Gminy w Janowie
uchwala:

§1

Zmienia się planbudżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr l
Dochody

Zwiększenia

Dział 754„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" 7.594,00 zł.
Wydatki

Zwiększenia

Dział 754 ..Bezpieczeństwopubliczne i ochrona przeciwpożarowa" 7.594,00 zł,

§2

Plan budżetu pozmianach
Dochody   11.904.480,11 zł.
Wydatki    13.404.480,11 zł.

§3

Wykonanie uchwały powierza sięWójtowi Gminy

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniempodjęcia.

 

 

PrzewodniczącyRady
Gminy Janów

/mgrArtur Srokosz/

 

Załącznik nr l do Uchwały Rady Gminy w Janowie Nr 102/XXI/2004
z dnia 28 kwietnia 2004

l). Uchwała Nr 0063/1/1/177/04 Zarządu Powiatu wCzęstochowie (porozumienie)

Dział Rozdział

 

§

 

Nazwa

 

Zwiększenia

 

Dochody

 

Wydatki

 

754

 

 

 

Bezpieczeństwo Publiczne l
Ochrona Przeciwpożarowa

 

7 594,00

 

7 594,00

 

 

 

75414

 

 

 

Obrona Cywilna

 

7 594,00

 

7 594,00

 

 

 

2320

 

Dotacje celowe otrzymane z
powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie
porozumień (umów) między
jednostkami samorządu
terytorialnego

 

7 594,00

 

0,00

 

4010

 

Wynagrodzenie osobowe
pracowników

 

0.00

 

6095,00

 

4120

 

Składki na Ubezpieczenia
Społeczne

 

 

0.00

 

1050,00

 

4120

 

Składki na Fundusz Pracy

 

0,00

 

149,00

 

4300

 

Zakup usług pozostałych

 

0,00

 

300,00

 

Razem zwiększenia

 

7 594,00

 

7 594,00

 

 

Dochody

Wydatki

11 904 480,11 zł.

13 404 480,11 zł.

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/mgr Artur Srokosz/