Uchwała Nr 100/XXI/2004 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży działek w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

Uchwała Nr 100/XXI/2004 

Rady Gminy w Janowie 

z dnia 28 kwietnia 2004 roku

w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży działek w drodze ustnego przetargu
nieograniczonego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym / tj. Dz. U. Nr 142 z 2001 r. póz. 1591 z póżn. zm. / oraz art. 13 ust. l, art. 34 ust. l,
art- 38, art 40 ust. l pkt. l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami / tj. Dz. U. Nr 46 z 2000 r., póz. 543 z póz, zm. / & 2 Rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad
i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu
Państwa lub własność Gminy / Dz. LI. Nr 9, póz. 30 z póżn. zm./

Rada Gminy uchwala : 

§ 1

Przeznacza sie do sprzedaży nieruchomości będące własnością Gminy Janów
zgodnie z załącznikiem Nr l do uchwały.

§ 2

Ceny działek objętych sprzedażą określa szacunek dokonany przez biegłego rzeczoznawcę
majątkowego.

§ 3

Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
i rozplakatowane w miejscach publicznych na terenie sołectw oraz ogłoszone w prasie.

§ 4


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/mgr Artur Srokosz/

 

 

 

Załączniki
Załącznik Nr 1 wraz z tekstem uchwały   262.500 KB