Uchwała Nr 98/XXI/2003

Uchwała Nr. 98/ XXI /2003

Rady Gminy w Janowie

z dnia 28 kwietnia 2004 roku

w sprawie :przyjęcia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu gminy za rok 2003
oraz udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy za 2003 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 18 a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2001 roku Nr. 142 póz. 1591 z późn. zm ) oraz
art. 136 pkt.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych
(t.j. Dz.U.z2003 r. Nr. 15.poz.l48)

§ l.

1. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu za rok 2003. stanowiące
załącznik do niniejszej uchwały oraz udzielić absolutorium dla Wójta Gminy za rok 2003.

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2003 podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

§2.


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

 

/mgr Artur Srokosz/