główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 169/XXVII/17 Rady Gminy Janów z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie budżetu gminy na 2017 rok

UCHWAŁA NR 169/XXVII/17
RADY GMINY JANÓW
z dnia 10 stycznia 2017 r.
w sprawie budżetu gminy na 2017 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art.89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218,art. 220, art. 221, art. 222, art. 235,art. 236, art. 237, art. 239 art. 262 ust. 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 )

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 24 533 971,10 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym: - dochody bieżące 20 751 859,10 zł
- dochody majątkowe 3 782 112,00 zł

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 25 120 480,20 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym: - wydatki bieżące 19 623 630,65 zł
- wydatki majątkowe 5 496 849,55 zł

§ 3.

Ustala się różnicę między dochodami i wydatkami w kwocie 586 509,10 zł.

§ 4.

Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 586 509,10 zł.

§ 5.

Ustala się przychody budżetu w wysokości 1 749 284,10 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 1 162 775,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 6.

1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 6.
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 roku zgodnie z załącznikami Nr 7.

§ 7.

Ustala się dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku dotacje celowe na realizację zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu w wysokości 30 000,00 zł.

§ 8

Ustala się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w wysokości 750 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9.

Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2017 roku w kwocie 5 496 849,55 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 10.

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej zgodnie z złącznikiem Nr 5.

§ 11.

Ustala się dochody z tytułu wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizacje zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 90 000,00 zł.

§ 12.

Ustala się dochody z tytułu wpływów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 408 000,00 zł oraz wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie w kwocie 408 000,00 zł.

§ 13.

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 30 000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 55 000,00 zł.

§ 14.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 15.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na :
1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2 000 000,00 zł.
2. Wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 350 000,00 zł.

§ 16.

Ustala się maksymalną wysokość udzielanych przez Wójta Gminy pożyczek w roku budżetowym 2017 w kwocie 403 375,00 zł.

§ 17.

1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów krótkoterminowych do wysokości 2 000 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy , kredyty podlegają spłacie w tym samym roku budżetowym.
3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 350 000,00 zł.
4. Upoważnia się Wójta Gminy do udzielania pożyczek w roku budżetowym 2017 do wysokości 403 375,00 zł.

§ 18.

Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków na rachunkach lokat w wybranych bankach.

§ 19.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 20.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy Janów
/-/ Stefan Zatoński