główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 99/XXI/2004

Uchwała Nr 99/XXI/2004

Rady Gminy w Janowie

z dnia 28 kwietnia 2004 roku.

 

 

 

w sprawie : nadania nazwy drodze gminnej nr 501 w miejscowości Janów w gminie
Janów.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym / tj. Dz. U. Nr 142 z 2001 r. póz. 1591 z późniejszymi zmianami

 

 

 

Rada Gminy uchwala :

 

§ 1

 

Nadać nazwę — Jurajska -ulica położona w miejscowości Janov> \
zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały.

 

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

 

 

§ 3

 

 


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej przez wywieszenie na
tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy .

 

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

 

/mgr Artur Srokosz/

 Załacznik graficzny do uchwały Nr 99/XXI/2004 jest do pobrania na niniejszej stronie

 

 

Załączniki:
Załącznik 232 KB