główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała nr 163/XXVI/16 Rady Gminy Janów z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia ?Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Janów na lata 2016-2032?

UCHWAŁA NR 163/XXVI/2016
RADY GMINY JANOW
z dnia 28 grudnia 2016 r.
w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Janów na lata 2016-2032”

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016, poz. 446)

Rada Gminy Janów uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Janów na lata 2016-2032” w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Janów
/-/ Stefan Zatoński