Uchwała Nr 96/XX/2004

Uchwała Nr 96/XX/2004
Rady Gminy w Janowie

z dnia 15 kwietnia 2004
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 10, art. 51 ust. 2, art. 57 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 póz. 1591 z 2001 r. z póżn.
zmianami), art. 3, art. 4, art. 7 ust 1, art. 19, art. 45 i art. 49 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203, póz. 1966) oraz art. 109, art. 110, art.
112, art. 113, art. 114, art. 116 ust. 4, art. 117a, art. 118, art. 122, art.124, art. 128 i art. 134 ust 3 i 4
ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15 póz. 148 z 2003 r.
z póżn. zm.)

Rada Gminy w Janowie
uchwala:

§1

§ 3 Uchwały nr 92/XIX/2004 z dnia 30 marca 2004 roku otrzymuje brzmienie:

Ustala się rozchody w kwocie 300.000,00 zł na spłatę kredytu pobranego w Banku Śląskim
w Częstochowie oraz przychody w kwocie 1.800.000 zł jako kredyt na pokrycie niedoboru
budżetowego:

-  kredyt inwestycyjny na kanalizację Piasek-Śmiertny Dąb, osiedle „Zaborcę" i drogi Siedlec
w kwocie 1.100.000 zł

-  kredyt na wydatki bieżące 700.000,00 zł.

§2

Załącznik nr 14 do Budżetu Gminy Janów na 2004 r. - „Przychody i rozchody budżetu gminy oraz
źródła sfinansowania na 2004 rok"
Ust. 2 przychodów otrzymuje brzmienie:

„Kredyt na wydatki bieżące w kwocie 700.000,00 zł.

§3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

 

/mgr Artur Srokosz/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 14 do
Budżetu Gminy na 2004 rok

 

 

Przychody i Rozchody Budżetu Gminy


oraz źródła sfinansowania


na 2004 rok

 

 

&

 

Nazwa

 

Przychód

 

Rozchód

 

952

 

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na
rynku krajowym

 

l.800.000,00 zł

 

0,00 zł

 

992

 

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

 

0,00 zł

 

300.000,00 zł

 

 

 

Ogółem

 

l.800.000,00 zł

 

300.000,00 zł

 

Przychody

l .Kredyt inwestycyjny na zadania:

- kanalizacja sanitarna Piasek -Śmiertny Dąb i osiedle ..Zaborcę" w kwocie 600.000,00 zł

- modernizacja dróg publicznych w Siedlcu w kwocie 500.000,00
Kredyt w kwocie i. 100.000.00 zł sfinansowany będzie z uzyskanych dochodów budżetowych
w latach

2005   400.000.00 zł

2006   400.000.00 zł

2007   300.000,00 zł

2. Kredyt na wydatki bieżące w kwocie 700.000,00 zł

Rozchody

Spłata kredytu zaciągniętego w 2003 roku

Bank Śląski oddział Częstochowa:

- Budowa Drogi 180.000,00 zł

- Budowa kanalizacji i wodociągu
w Złotym Potoku 120.000,00 zł

 

 

 

 

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

 

/mgr Artur Srokosz/