główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 166/XXVI/16 Rady Gminy Janów z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Janów Nr 156/XXV/16 z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rol

UCHWAŁA NR 166/XXVI/16
RADY GMINY JANÓW
z dnia 28 grudnia 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Janów Nr 156/XXV/16 z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) i art. 12 ust. 9, w związku z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 617 ze zm.)

Rada Gminy Janów uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Rady Gminy Janów nr 156/XXV/16 z dnia 29 listopada 2016r.:
1) Uchyla się § 2.

§ 2.

W § 3 ust. 1 uchwały Rady Gminy Janów Nr 156/XXV/16 z dnia 29 listopada 2016r.:
1) Uchyla się dotychczasową treść i nadaje się nowe brzmienie: „Zwolnienie, o którym mowa w § 1, stosuje się na pisemny wniosek podatnika.”

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy Janów
/-/ Stefan Zatoński