główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 165/XXVI/16 Rady Gminy Janów z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Janów Nr 155/XXV/16 z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia zwolnień od podatków i opłat lokalnych oraz z podatku rolnego

UCHWAŁA NR 165/XXVI/16
RADY GMINY JANÓW
z dnia 28 grudnia 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Janów Nr 155/XXV/16 z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia zwolnień od podatków i opłat lokalnych oraz z podatku rolnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ) (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 716 ze zm.) oraz art. 13e ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 617 ze zm.)

Rada Gminy Janów uchwala, co następuje:

§ 1.

W § 1 pkt 2) lit. c uchwały Rady Gminy Janów Nr 155/XXV/16 z dnia 29 listopada 2016r.:
1) Uchyla się dotychczasową treść i nadaje się nowe brzmienie: „na działalność związaną z upowszechnianiem działalności artystycznej oraz kulturalnej, z wyjątkiem wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej;”

§ 2.

W § 1 pkt 4) uchwały Rady Gminy Janów Nr 155/XXV/16 z dnia 29 listopada 2016r.:
1) Uchyla się dotychczasową treść i nadaje się nowe brzmienie: „wykorzystywane na cele związane z realizacją zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odbioru ścieków.”

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy Janów
/-/Stefan Zatoński