główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 164/XXVI/16 Rady Gz dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości zryczałtowanej diety miesięcznej dla sołtysów Gminy Janów miny Janów

UCHWAŁA NR 164/XXVI/16
RADY GMINY JANÓW
z dnia 28 grudnia 2016 r.
w sprawie ustalenia wysokości zryczałtowanej diety miesięcznej dla sołtysów Gminy Janów Na podstawie art. 37b ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.)

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.


1. Sołtys otrzymuje zryczałtowaną dietę miesięczną w wysokości 150 zł.
2. Dieta, o której mowa w ust. 1 stanowi rekompensatę czasu poświęconego na udział w sesjach Rady Gminy, naradach z Wójtem Gminy, zebraniach wiejskich oraz czasu poświęconego na inne czynności związane z wykonywaniem funkcji sołtysa.
3. Wypłata diety za dany miesiąc, następuje jednorazowo w terminie do dnia 10 następnego miesiąca. Dieta wypłacana jest przelewem na wskazane przez sołtysa konto bankowe.
4. W przypadku upływu kadencji sołtysa lub zaprzestania pełnienia funkcji przez sołtysa z innych przyczyn, zachowuje on w tym miesiącu prawo do diety w wysokości proporcjonalnej do ilości dni, w których pełnił obowiązki sołtysa.

§ 2.

Traci moc Uchwała Nr 128/XXI/12 Rady Gminy Janów z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości diet sołtysom z terenu Gminy Janów.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady Gminy Janów
/-/Stefan Zatoński