główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 162/XXVI/16 Rady Gminy Janów z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Janów

UCHWAŁA NR 162/XXVI/16
RADY GMINY JANÓW
z dnia 28 grudnia 2016 r.
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Janów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) w zw. z art. 14 ust. 5 pkt 1) i 2) oraz ust. 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U z 2016 r., poz.1943 z późn. zm.)

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

1. Określa się wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci w wieku do 5 lat w prowadzonych przez Gminę Janów publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie, w kwocie 1,00 zł/godzinę.
2. Obniża się wysokość opłaty, o której mowa w ust.1 o 25% za drugie dziecko i o 50% za trzecie dziecko w przypadku, gdy z usług przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Janów korzysta więcej niż jedno dziecko z tej samej rodziny.
3. Nie pobiera się opłaty, o której mowa w ust. 1 za lekcje religii.
4. Można zwolnić z opłaty w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
1) na dziecko przyznany jest zasiłek rodzinny lub zasiłek pielęgnacyjny na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)
2) dochód w rodzinie dziecka nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, określonych ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)
3) w przypadkach losowych dotykających rodzinę dziecka, w szczególności klęski żywiołowe, śmierć najbliższego członka rodziny;

§ 2.

Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji świadczeń ustalana jest na podstawie stawki godzinowej, o której mowa § 1 ust. 1 lub 2, oraz faktycznie zrealizowanych godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr 226/XXXVII/13 Rady Gminy Janów z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Janów.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady Gminy Janów
/-/Stefan Zatoński