główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 159/XXV/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej

UCHWAŁA NR 159/XXV/16
RADY GMINY JANÓW
z dnia 29 listopada 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 poz. 446) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r poz. 1774 z późn. zm.)

Rada Gminy Janów, uchwala co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnych umów z tymi samymi stronami dotyczących nieruchomości położonych w Złotym Potoku stanowiących działki gruntu oznaczone numerami geodezyjnymi: 1269/1, 1269/2, 1270, 1271, 1272/1, 1272/2 na okres przekraczający 10 lat.

§ 2.

Wyraża się zgodę na zawarcie umów, o których mowa w § 1 w trybie bezprzetargowym.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Janów
/-/ Stefan Zatoński

Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 161/XXV/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 rok
Uchwała Nr 160/XXV/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 rok
Uchwała Nr 159/XXV/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej
Uchwała Nr 158/XXV/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
Uchwała nr 157/XXV/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Uchwała Nr 156/XXV/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
Uchwała Nr 155/XXV/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia zwolnień od podatków i opłat lokalnych oraz z podatku rolnego
Uchwała Nr 154/XXV/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie opłaty targowej
Uchwała Nr 153/XXV/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych na 2017 rok
Uchwała Nr 152/XXV/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2017