główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 158/XXV/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej

UCHWAŁA NR 158/XXV/16
RADY GMINY JANÓW
z dnia 29 listopada 2016 r.
w sprawie opłaty prolongacyjnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 57 § 7 i 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1.

Uchwałą niniejszą Rada Gminy Janów:
1) wprowadza na terenie Gminy Janów opłatę prolongacyjną,
2) określa wysokość stawki opłaty prolongacyjnej.

§ 2.

Wprowadza się na terenie Gminy Janów opłatę prolongacyjną z tytułu odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia na raty zapłaty podatku oraz z tytułu odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę.

§ 3.

Stawka opłaty prolongacyjnej jest równa obniżonej stawce odsetek za zwłokę, ogłaszanej na podstawie art. 56d ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.).

§ 4.

Przepisy § 3 stosuje się również do odroczonych lub rozłożonych na raty należności płatników lub inkasentów, następców prawnych oraz osób trzecich.

§ 5.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr 74/XII/15 Rady Gminy Janów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie zmiany opłaty prolongacyjnej.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy Janów
/-/ Stefan Zatoński

 

Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 161/XXV/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 rok
Uchwała Nr 160/XXV/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 rok
Uchwała Nr 159/XXV/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej
Uchwała Nr 158/XXV/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
Uchwała nr 157/XXV/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Uchwała Nr 156/XXV/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
Uchwała Nr 155/XXV/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia zwolnień od podatków i opłat lokalnych oraz z podatku rolnego
Uchwała Nr 154/XXV/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie opłaty targowej
Uchwała Nr 153/XXV/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych na 2017 rok
Uchwała Nr 152/XXV/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2017