główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 156/XXV/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej

UCHWAŁA NR 156/XXV/16
RADY GMINY JANÓW
z dnia 29 listopada 2016 r.
w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) i art. 12 ust. 9 w związku z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 617 ze zm.)

Rada Gminy Janów uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwała określa tryb i szczegółowe warunki zwolnienia od podatku rolnego gruntów wchodzących w skład gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej, zwanego dalej „zwolnieniem”.

§ 2.

1. Zwalnia się od podatku rolnego na okres nie dłuższy niż 3 lata grunty gospodarstw rolnych, tj. grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha fizyczny lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiące własność lub znajdujące się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej, na których zaprzestano produkcji rolnej.
2. Zwolnienie określone w ust. 1 dotyczy nie więcej niż 20 % powierzchni użytków rolnych gospodarstwa rolnego, lecz nie więcej niż 10 ha w stosunku do tych samych gruntów.

§ 3.

1. Zwolnienie, o którym mowa w § 2, stosuje się na pisemny wniosek podatnika.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać:
1) oznaczenie podatnika (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL),
2) ogólną powierzchnię oraz miejsce położenia użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego,
3) dane dotyczące gruntu, na którym zaprzestano produkcji rolnej, a w szczególności: miejsce położenia gruntu, numer działki, powierzchnię i klasę użytków rolnych zgodnie z ewidencją gruntów, 4) datę zaprzestania produkcji rolnej,
5) wskazanie okresu, na jaki przewiduje się zaprzestanie produkcji rolnej, z tym że nie może on być dłuższy niż 3 lata,
6) oświadczenie podatnika o zaprzestaniu produkcji rolnej na odłogowanym gruncie,
7) poświadczenie, właściwego za względu na miejsce położenia odłogowanego gruntu Sołtysa, o zaprzestaniu produkcji rolnej.
3. Zwolnienie stosuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik złożył wniosek, o którym mowa w ust. 1.
4. Jeżeli okres zwolnienia rozpoczyna się lub kończy w ciągu roku podatkowego, podatek rolny pobiera się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których nie obowiązywało zwolnienie. 5. Zwolnienie z podatku następuje w drodze decyzji organu podatkowego – Wójta Gminy Janów w sprawie zwolnienia od podatku rolnego należnego za okres objęty zwolnieniem.

§ 4.

1. Zwolnienie z podatku rolnego przysługuje po spełnieniu następujących warunków:
1) faktycznym zaprzestaniu uprawy roślin,
2) niewykorzystywaniu gruntów na cele pastwiskowe,
3) niedokonywaniu zbioru traw i siana na cele paszowe,
4) utrzymywaniu gruntów w stanie niezagrażającym rozprzestrzenianiu się chwastów,
5) oznakowaniu i opalikowaniu odłogowanych gruntów.
2. Warunki określone w ust. 1 muszą być spełnione łącznie.
3. O wszelkich zaistniałych zmianach sposobu użytkowania gruntów podatnicy są zobowiązani zawiadomić organ podatkowy w terminie 14 dni od ich zaistnienia.
4. W razie niedopełnienia chociażby jednego z warunków określonych w ust. 1, podatnik traci prawo do zwolnienia, a organ podatkowy ustala wysokość zobowiązania podatkowego, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące utratę prawa do zwolnienia.

§ 5.

1. Fakt zaprzestania produkcji rolnej podlega kontroli prowadzonej przez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy Janów.
2. W przypadku stwierdzenia w toku kontroli, iż na gruncie odłogowanym podjęto produkcję rolną, Wójt Gminy Janów stwierdza wygaśnięcie decyzji o zastosowaniu zwolnienia.
3. W przypadku wznowienia produkcji rolnej na gruntach objętych zwolnieniem w terminie wcześniejszym niż koniec okresu zwolnienia ustalony w decyzji o zastosowaniu zwolnienia, Wójt Gminy Janów, po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w § 4 ust. 3 niniejszej uchwały, wydaje decyzję o zmianie decyzji o zastosowaniu zwolnienia.

§ 6.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej uchwale zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 617 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.).

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Janów
/-/ Stefan Zatoński

Załączniki:
Uzasadnienie 132 KB
Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 161/XXV/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 rok
Uchwała Nr 160/XXV/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 rok
Uchwała Nr 159/XXV/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej
Uchwała Nr 158/XXV/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
Uchwała nr 157/XXV/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Uchwała Nr 156/XXV/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
Uchwała Nr 155/XXV/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia zwolnień od podatków i opłat lokalnych oraz z podatku rolnego
Uchwała Nr 154/XXV/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie opłaty targowej
Uchwała Nr 153/XXV/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych na 2017 rok
Uchwała Nr 152/XXV/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2017