główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 163/XVIII/2004 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2004 r.

Uchwała Nr 163/XXVIII/2004
Rady Gminy w Janowie

z dnia 14 grudnia 2004 roku
w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2004 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tj Dz. U. Nr 142 z 2001 r., póz. 1591 z późn. zm.), art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku
o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 15, póz. 148 z późn. zm.) oraz art.3 ustawy z dnia
13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203 , poz.1966)

Rada Gminy w Janowie
uchwala:

§1

Zmienia się plan budżetu gminy zgodnie z załącznikiem

Zwiększenia

Dochody

Dział 758 „Różne rozliczenia"   29.570,00

Wydatki

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" 22.378,00 zł

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem"   4.368,00 zł

Dział 801 „Oświata i wychowanie" 2.824,00 zł

§2

Plan budżetu po zmianach:

Dochody   12 483 140,19 zł
Wydatki 14 656 100,09 zł
Przychody   2 474 959,90 zł
Rozchody   302 000,00 zł

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

 

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/Sławomir Krzyształowski/

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 163/XXVIII/2004
w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2004 r.

Pismo z Ministerstwa Finansów Nr ST3-4822-6/2004

Dział

 

Rozdział

 

§

 

Nazwa

 

Zwiększenia

 

Dochody

 

Wydatki

 

758

 

 

 

 

 

Różne rozliczenia

 

29.570,00

 

-

 

 

 

75802

 

 

 

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego

 

29.570,00

 

 

 

 

 

2750

 

Środki na uzupełnienie dochodów gminy

 

29.570,00

 

-

 

754

 

 

 

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

 

 

 

22.378,00

 

 

 

75412

 

 

 

Ochotnicze straże pożarne

 

-

 

22.378,00

 

 

 

4210

 

Zakup materiałów i wyposażenia

 

-

 

15.000,00

 

4260

 

Zakup energii

 

-

 

378,00

 

4300

 

Zakup usług pozostałych

 

-

 

7.000,00

 

756

 

 

 

 

 

Dochody od osób prawnych, od osób
Fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem

 

 

 

4.368,00

 

 

 

75647

 

 

 

Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych
należności budżetowych

 

-

 

4.368,00

 

 

 

4100

 

Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne

 

-

 

4.194,00

 

4110

 

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

-

 

174,00

 

801

 

 

 

 

 

Oświata i wychowanie

 

-

 

2.824,00

 

 

 

80101

 

 

 

Szkoły podstawowe

 

-

 

1.875,00

 

 

 

4210

 

Zakup materiałów i wyposażenia

 

-

 

1.875,00

 

80110

 

 

 

Gimnazja

 

-

 

949,00

 

 

 

4040

 

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

-

 

949,00

 

RAZEM ZWIĘKSZENIA

 

29.570,00

 

29.570,00

 

 

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/Sławomir Krzyształowski/