główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 155/XXV/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia zwolnień od podatków i opłat lokalnych oraz z podatku rolnego

UCHWAŁA NR 155/XXV/16
RADY GMINY JANÓW
z dnia 29 listopada 2016 r.
w sprawie określenia zwolnień od podatków i opłat lokalnych oraz z podatku rolnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ) (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 716 ze zm.) oraz art. 13e ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 617 ze zm.)

Rada Gminy Janów uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki lub ich części, budowle oraz grunty:
1) służące do wykonywania zadań statutowych w zakresie ochrony przeciwpożarowej z wyjątkiem wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej;
2) służące do wykonywania zadań statutowych z zakresu upowszechniania kultury, w szczególności: a) na działalność biblioteczną; b) na potrzeby wystaw i galerii; c) na działalność związaną z upowszechnianiem działalności artystycznej, kulturalnej oraz promocją Gminy Janów, z wyjątkiem wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej;
3) służące do wykonywania zadań statutowych w zakresie rekreacji, kultury fizycznej i sportu z wyjątkiem wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej;
4) wykorzystywane na cele związane z realizacją zadań własnych Gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odbioru ścieków.

§ 2.

Zwalnia się z podatku rolnego grunty zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej z wyjątkiem wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 4.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr 84/XIII/15 Rady Gminy Janów z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia zwolnień od podatków i opłat lokalnych oraz z podatku rolnego oraz Uchwała Nr 94/XIV/15 Rady Gminy Janów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Janów nr 84/XIII/15 z dnia 24 listopada 2015 r.w sprawie określenia zwolnień od podatków i opłat lokalnych oraz z podatku rolnego.

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady Gminy Janów
/-/ Stefan Zatoński

Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 161/XXV/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 rok
Uchwała Nr 160/XXV/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 rok
Uchwała Nr 159/XXV/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej
Uchwała Nr 158/XXV/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
Uchwała nr 157/XXV/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Uchwała Nr 156/XXV/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
Uchwała Nr 155/XXV/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia zwolnień od podatków i opłat lokalnych oraz z podatku rolnego
Uchwała Nr 154/XXV/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie opłaty targowej
Uchwała Nr 153/XXV/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych na 2017 rok
Uchwała Nr 152/XXV/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2017