główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 154/XXV/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie opłaty targowej

UCHWAŁA NR 154/XXV/16
RADY GMINY JANÓW
z dnia 29 listopada 2016 r.
w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) i art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ) (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 716 ze zm.) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r. (M. P. z dnia 5 sierpnia 2016 r., poz. 779)

Rada Gminy Janów uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwałą niniejszą Rada Gminy Janów:
1) wprowadza opłatę targową;
2) określa wysokość stawek opłaty targowej;
3) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej;
4) zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasentów, termin płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.

§ 2.

Na terenie Gminy Janów wprowadza się opłatę targową.

§ 3.

1. Określa się dzienną stawkę opłaty targowej obowiązującej na terenie gminy Janów w następującej wysokości:
1) przy sprzedaży obnośnej – 7,00 zł;
2) przy sprzedaży stacjonarnej na stoisku o powierzchni do 6,00m2 włącznie – 17,00 zł;
3) przy sprzedaży stacjonarnej na stoisku o powierzchni powyżej 6,00m2 do 12,00m2 włącznie – 27,00 zł;
4) przy sprzedaży stacjonarnej na stoisku o powierzchni powyżej 12,00m2, za każdy kolejny m2 powierzchni użytkowej – 2,00 zł.
2. Wysokość dziennych stawek opłaty targowej określonych w ust. 1 nie może przekroczyć kwoty: 751,65 zł w roku 2017, a w latach następnych kwot ogłoszonych, w drodze obwieszczenia, przez Ministra Finansów na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 4.

W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje się stawkę wyższą.

§ 5.

Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż. Opłata jest płatna, bez wezwania, na rachunek właściwej gminy, z zastrzeżeniem § 6.

§ 6.

1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Pobór opłaty targowej powierza się Panu Zdzisławowi Adamowskiemu, zam. Pabianice 28, 42-253 Janów.
3. Ustala się wynagrodzenie inkasenta, o którym mowa w ust. 2, za pobór opłaty targowej w wysokości 10% pobranych i terminowo odprowadzanych kwot.

§ 7.

1. Opłata targowa za dany dzień pobierana w drodze inkasa podlega uiszczeniu do rąk upoważnionego inkasenta za otrzymaniem dowodu pobrania opłaty.
2. Dokumentem potwierdzającym wniesienie opłaty targowej w drodze inkasa jest kwit opłaty targowej, który jest drukiem ścisłego zarachowania.
3. Opłaty targowe pobierane w danym tygodniu (od poniedziałku do niedzieli włącznie) inkasent zobowiązany jest wpłacać na rachunek bankowy gminy Janów najpóźniej w terminie do trzeciego dnia następnego tygodnia (środa).
4. W przypadku gdy termin, o którym mowa w ust. 3 przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, inkasent wpłaca pobraną opłatę targową w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu wolnym od pracy.

§ 8.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 9.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr 85/XIII/15 Rady Gminy Janów z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2016 rok oraz Uchwała Nr 93/XIV/15 Rady Gminy Janów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Janów nr 85/XIII/15 z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2016 rok.

§ 10.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady Gminy Janów
/-/ Stefan Zatoński

 

Załączniki:
Uzasadnienie 131 KB
Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 161/XXV/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 rok
Uchwała Nr 160/XXV/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 rok
Uchwała Nr 159/XXV/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej
Uchwała Nr 158/XXV/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
Uchwała nr 157/XXV/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Uchwała Nr 156/XXV/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
Uchwała Nr 155/XXV/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia zwolnień od podatków i opłat lokalnych oraz z podatku rolnego
Uchwała Nr 154/XXV/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie opłaty targowej
Uchwała Nr 153/XXV/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych na 2017 rok
Uchwała Nr 152/XXV/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2017