główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 153/XXV/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych na 2017 rok

UCHWAŁA NR 153/XXV/16
RADY GMINY JANÓW
z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) i art. 5 ust. 1 oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ) (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 716 ze zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r. (M. P. z dnia 5 sierpnia 2016 r., poz. 779) oraz Obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2017r. z dnia 7 października 2016 r. (M. P. z dnia 13 października 2016 r., poz. 979)

Rada Gminy Janów uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Janów:
1. Od gruntów:
1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m² powierzchni – 0,78 zł;
2) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni – 4,54 zł;
3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m² powierzchni – 0,23 zł;
4) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015r., poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1m2 powierzchni – 2,98 zł.
2. Od budynków lub ich części:
1) mieszkalnych od 1m² powierzchni użytkowej – 0,50 zł;
2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m² powierzchni użytkowej – 16,30 zł;
3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m² powierzchni użytkowej – 10,59 zł;
4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1m2 powierzchni użytkowej – 4,61 zł;
5) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m² powierzchni użytkowej – 5,00 zł,
w tym:
- od budynków letniskowych od 1 m² powierzchni użytkowej – 7,62 zł.

3. Od wartości budowli lub ich części, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 w/c ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – 2 %.

§ 2.

Ustala się podatek od środków transportowych na 2017 rok. Wysokość stawek podatku od środków transportowych określa Załącznik nr 1 stanowiący integralną część niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 4.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr 82/XIII/15 Rady Gminy Janów z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia podatków i opłat lokalnych na 2016 rok.

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady Gminy Janów
/-/ Stefan Zatoński

 

Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 161/XXV/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 rok
Uchwała Nr 160/XXV/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 rok
Uchwała Nr 159/XXV/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej
Uchwała Nr 158/XXV/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
Uchwała nr 157/XXV/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Uchwała Nr 156/XXV/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
Uchwała Nr 155/XXV/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia zwolnień od podatków i opłat lokalnych oraz z podatku rolnego
Uchwała Nr 154/XXV/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie opłaty targowej
Uchwała Nr 153/XXV/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych na 2017 rok
Uchwała Nr 152/XXV/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2017