Uchwała Nr 162/XVIII/2004 w sprawie zmiany klasyfikacji budżetowej

Uchwała Nr 162/XXVIII/2004
Rady Gminy w Janowie

z dnia 14 grudnia 2004 roku
w sprawie zmiany klasyfikacji budżetowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., póz. 1591 z późn. zm.), art. 13 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku
o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 15, póz. 148 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia
Ministra Finansów z 25 marca 2003 roku w sprawie szczególnej klasyfikacji dochodów i wydatków
oraz przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 68 póz. 634 z późn. zm.)

 

Rada Gminy w Janowie
uchwala:

§1

Zmienia się klasyfikację budżetową dochodów i wydatków zgodnie z załącznikiem.

§2

Plan budżetu po zmianach:

Dochody   12 453 570,19 zł
Wydatki 14 626 530,09 zł
Przychody   2 474 959,90 zł
Rozchody   302 000,00 zł

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

 

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/Sławomir Krzyształowski/

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 162/XXVIII/2004
w sprawie zmiany klasyfikacji budżetowej

 

 

Dział

 

Rozdział

 

§

 

Nazwa

 

Wydatki

 

Zmniejszenia

 

Zwiększenia

 

801

 

 

 

 

 

Oświata i wychowanie

 

183.260,00

 

183.260,00

 

 

 

80110

 

 

 

Gimnazja 183.260,00

 

 

 

183.260,00

 

 

 

 

 

4273

 

Zakup usług remontowych

 

-

 

183.260,00

 

 

 

 

 

6053

 

Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych

 

183.260,00

 

-

 

RAZEM ZMIANY

 

183.260,00

 

183.260,00

 

 

 

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/Sławomir Krzyształowski/