główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 97 XX 2004

Uchwala Nr 97/XX/2004
Rady Gminy w Janowie
z dnia 15 kwietnia 2004 r.

 

w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2004 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., póz. 1591 z późn. zm.), art. 109 ustawy z dnia
26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, póz. 1014) oraz art. 3 i art. 4
ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w
latach 1999 - 2003 (Dz. U. Nr 150, póz. 983 ze zmianami).


Rada Gminy w Janowie
uchwala:

§1

Zmienia się plan budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr l

Dochody

Zmniejszenie

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo" 189 080.00

Dział 600 „Transport i łączność"   116 496.89
Razem   305 576,89

Wydatki

Zmniejszenie

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo" 189 080.00
Dział 600 „Transport i łączność" 116 496,89
Razem   305 576,89

§2

Plan budżetu po zmianach

Dochody   11896886,11
Wydatki 13396886,11

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy


§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/mgr Artur Srokosz/

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr l do uchwały Nr 97/XX/2004
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok

 

Dział

 

Rozdział

 

§

 

Nazwa

 

Zmniejszenia

szenia

 

Dochody

 

Wydatki

 

010

 

 

 

 

 

Rolnictwo i Łowiectwo

 

 

 

 

 

 

 

01010

 

 

 

Infrastruktura Wodociągowa
i Sanitarna Wsi

 

189.080,00

 

189.080,00

 

 

 

097

 

Wpływy z różnych dochodów

 

189.080,00

 

 

 

6050

 

Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych

 

 

 

189.080,00

 

600

 

 

 

 

 

Transport i Łączność

 

116.496,89

 

116.496,89

 

 

 

60016

 

 

 

Drogi Publiczne Gminne

 

116.496,89

 

116.496,89

 

 

 

097

 

Wpływy z różnych dochodów

 

116.496,89

 

 

 

6050

 

Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych

 

 

 

116.496,89

 

 

 

Razem zmniejszenia

 

305.576,89

 

305.576,89

 

Plan budżetu po zmianach:

 

Dochody    11 896886,11
Wydatki   13 396886,11

 

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

 

/mgr Artur Srokosz/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do
Uchwały Rady Gminy

 Nr 97/XX/2004

 

 

WYDATKI INWESTYCYJNE

 

Dział

 

Rozdział

 

Nazwa Inwestycji

 

Koszt
Inwestycji

 

Źródło Finansowania
Inwestycji

 

010

 

 

 

Rolnictwo i Łowiectwo

 

2041356

 

 

 

 

 

01010

 

Infrastruktura Wodociągowa
i Sanitarna Wsi

 

2041356

 

 

 

 

 

 

 

l. Kanalizacja Piasek

 

l 680 000

 

PHARE    l 215 127
Ludność  108 000
Gmina i WFOŚiGW 356 873
RAZEM l 680 000

 

 

 

 

 

2. Budowa wodociągu na osiedlu
„Zaborcę" w Janowie
Wodociąg Zloty Potok ul.
Źródlana
Zobowiązania 2003

Razem

 

306.388
38499
16469
361 356

 

SAPARD 226260
Gmina 75420
Razem osiedle 301680

Nadzór 4708

Środki gminy 38499
Środki gminy 16 469

 

600

 

 

 

Transport i Łączność

 

2 374668.11

 

 

 

 

 

60016

 

Drogi Publiczne Gminne

 

2 246 364.11

 

l. Lusławice - Okrąglik
SAPARD 617 183,95
Gmina 207 707,73
RAZEM 824 891,68

Nadzór 12 444.73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Siedlec - Tartaczna
SAPARD 381 276.40
Gmina 127092.14
RAZEM 508 368,54

Nadzór 7 625.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Siedlec - Źródlana
SAPARD 532 770.31
Gmina 177590.11
RAZEM 710 360,42
Nadzór 12789.91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Zobowiązania 2003 r.
128 725
Remonty i dokumentacja
dróg 40 158.60

 

 

 

60017

 

Drogi wewnętrzne

 

128 304

 

 

 

 

 

 

 

Żuraw Wodząca

 

 

 

Urząd Marszałkowski 62 000
Gmina 62 000
Zobowiązania 2003 4 304
RAZEM 128 304

 

750

 

 

 

Administracja Publiczna

 

25000

 

 

 

 

 

75023

 

Urzędy Gmin

 

25000

 

 

 

 

 

 

 

Komputeryzacja Urzędu -
kontynuacja

 

 

 

Środki Gminy  20 000
Zobowiązania 2003 5 000

 

801

 

 

 

Oświata i Wychowanie

 

437 938

 

 

 

 

 

80110

 

Gimnazja

 

437938

 

 

 

 

 

 

 

Tennomodemizacja Budynku
Gimnazjum w Piasku

 

 

 

Środki Gminy 144 520
Dotacja WfoŚ i GW 109 484
Program Aktywizacji
Obszarów Wiejskich 183 934
RAZEM 437 938

 

851

 

 

 

Ochrona zdrowia

 

100 000

 

 

 

 

 

85195

 

Pozostała działalność

 

100 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l. Przygotowanie budynku dla
potrzeb Pogotowia Ratunkowego
50000
2. Dokonanie modernizacji
budynku GOPS przy Ośrodku
Zdrowia 50 000

 

 

 

Środki gminy 100000

 

852

 

 

 

Pomoc społeczna

 

5000

 

Komputer

 

 

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

 

5000

 

Środki własne 5 000

 

900

 

 

 

Gospodarka Komunalna i
Ochrona Środowiska

 

326 638

 

 

 

 

 

 

 

l. Budowa Ścieżki rowerowej
Złoty Potok Ostrężnik

 

193 300

 

SAPARD - 96 650
Gmina - 96 650
RAZEM 193 300

 

2. Przebudowa Linii
Napowietrznej osiedla Złoty
Potok

 

33338

 

Gmina 30 000
Zobowiązania 2003 3338

 

3. Wodociąg Siedlec

 

100000

 

Gmina 100000
W tym zobowiązania l 947

 

RAZEM PLANOWANE INWESTYCJE

 

5310600,11

 

 

 

 

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

 

/mgr Artur Srokosz/