główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 165/XVIII/2004

Uchwala Nr 165/XXVIII/2004
Rady Gminy w Janowie

z dnia 14 grudnia 2004 r.


w sprawie : określenia wzoru formularzy i deklaracji podatkowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, póz. 1591 z 2001 r.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. Nr 9, póz. 84
z późniejszymi zmianami), art. 6a ust. 5 i ust. 8 pkt l ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (Dz.U. Nr 94, póz. 431 z 1993 r. z późniejszymi zmianami) i art. 6
ust. 2 i 5 pkt l ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200,
póz. 1682)

Rada Gminy uchwala:

§1

Ustalić wzór formularzy - informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku
rolnego i podatku leśnego stanowiących załączniki nr 1-3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustalić wzór formularzy - deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku
rolnego i podatku leśnego stanowiących załączniki nr 4 - 6 do niniejszej uchwały.

 

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

1. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia l stycznia 2005 r.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

 

 

 

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/Sławomir Krzyształowski/