Uchwała Nr 95/XX/2004

Uchwała nr 95/XX/2004
Rady Gminy w Janowie
z dnia 15 kwietnia 2004 roku

w sprawie: delegowania przedstawicieli organu prowadzącego do składu komisji
konkursowej powołanej w celu wyłonienia kandydatów na stanowisko
kierownika Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Siedlcu

Na podstawie art. 18 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r- o samorządzie gminnym
(tekst jednolity : Dz.U. 2001 r Nr.142, póz 1591 z późniejszymi zmianami ) i art. 36 a ust.5
punkt la ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty ( Dz. L', z 1996 roku nr 67 póz.
329 z późn. zmianami)

Uchwala się co następuje:

 

§1

Deleguje się do pracy w Komisji Konkursowej powołanej w celu wyłonienia kandydatów na
stanowisko kierownika Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Siedlcu, przedstawicieli
organu prowadzącego w osobach :

1. Pan Adam Markowski - Wójt Gminy Janów

2. Pani Małgorzata Wasiak - Radna Gminy Janów

3. Pan Ireneusz Bartkowiak- Pełnomocnik ds. Turystyki

§2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/mgr Artur Srokosz/