główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 145/XXIII/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 września 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Mstów na realizację zadnia pn. ?Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi wewnętrznej Kobyłczyce ? Zagórze na odcinku od drogi gminnej Nr

UCHWAŁA NR 145/XXIII/16
RADY GMINY JANÓW
z dnia 29 września 2016 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Mstów na realizację zadnia pn. „Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi wewnętrznej Kobyłczyce – Zagórze na odcinku od drogi gminnej Nr 631044S w Kobyłczycach do drogi powiatowej Nr S 1041 Małusy Wielkie – Zagórze”

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

1. Wyrazić zgodę na udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Mstów na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi wewnętrznej Kobyłczyce – Zagórze na odcinku od drogi gminnej Nr 631044S w Kobyłczycach do drogi powiatowej Nr S 1041 Małusy Wielkie – Zagórze” w wysokości 1 000,00 zł.
2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej i zasady jej rozliczenia określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą Mstów a Gminą Janów.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Janów
/-/Stefan Zatoński

Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 148/XXIII/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przystąpienia Gminy Janów do Stowarzyszenia do spraw Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego
Uchwała Nr 147/XXIII/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 rok
Uchwała Nr 146/XXIII/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 rok
Uchwała Nr 145/XXIII/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 września 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Mstów na realizację zadnia pn. ?Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi wewnętrznej Kobyłczyce ? Zagórze na odcinku od drogi gminnej Nr
Uchwała Nr 144/XXIII/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom w Janowie
Uchwała Nr 143/XXIII/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia aneksu do regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Janów
Uchwała Nr 142/XXIII/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla gminy Janów na lata 2016-2023
Uchwała nr 141/XXIII/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
Uchwała Nr 140/XXIII/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 września 2016 r. w sprawie powołania składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów
Uchwała Nr 139/XXIII/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie