główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 143/XXIII/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia aneksu do regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Janów

UCHWAŁA NR 143/XXIII/16
RADY GMINY JANÓW
z dnia 29 września 2016 r.
w sprawie wprowadzenia aneksu do regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Janów

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 14a), art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz.446) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz.2156 z póź.zm.)

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Ustala się aneks do regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Janów, stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały Nr 135/XX/16 z dnia 30 czerwca 2016 r. w następujący sposób:
1. § 7.1b otrzymuje brzmienie: pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym przede wszystkim na zakup: podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników i innych książek pomocniczych do realizacji procesu dydaktycznego, przyborów i pomocy szkolnych, plecaków, stroju na zajęcia wychowania fizycznego oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego obligatoryjnie przez szkołę; na zakup komputera (stacjonarny, laptop, notebook, tablet), oprogramowania, części do komputera (monitor, drukarka, klawiatura, myszka, tusz/toner), zgodnie z celami określonymi w ustawie - 1 raz na 3 lata; zwrot kosztów za korzystanie z domowego Internetu (wrzesień – czerwiec) danego roku szkolnego.
2. § 8.1. otrzymuje brzmienie: Stypendium szkolne przekazywane będzie jako częściowa lub całkowita refundacja kosztów poniesionych i udokumentowanych przez wnioskodawcę na podstawie oryginalnych rachunków lub faktur.
3. § 8.4. otrzymuje brzmienie: Dopuszcza się możliwość zakupu używanych podręczników, sprzętu sportowego lub instrumentów muzycznych. W sytuacji kupna artykułów używanych od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, poniesiony wydatek można udokumentować umową kupna-sprzedaży oraz potwierdzeniem dyrektora szkoły o użytkowaniu przez ucznia w/w artykułów.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Janów
/-/Stefan Zatoński

Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 148/XXIII/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przystąpienia Gminy Janów do Stowarzyszenia do spraw Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego
Uchwała Nr 147/XXIII/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 rok
Uchwała Nr 146/XXIII/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 rok
Uchwała Nr 145/XXIII/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 września 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Mstów na realizację zadnia pn. ?Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi wewnętrznej Kobyłczyce ? Zagórze na odcinku od drogi gminnej Nr
Uchwała Nr 144/XXIII/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom w Janowie
Uchwała Nr 143/XXIII/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia aneksu do regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Janów
Uchwała Nr 142/XXIII/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla gminy Janów na lata 2016-2023
Uchwała nr 141/XXIII/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
Uchwała Nr 140/XXIII/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 września 2016 r. w sprawie powołania składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów
Uchwała Nr 139/XXIII/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie