główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 139/XXIII/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie

UCHWAŁA NR 139/XXIII/16
RADY GMINY JANÓW
z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych   (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz art. 10a ust. oraz 10b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.   o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446.)

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

1. Z dniem 31 grudnia 2016 roku likwiduje się jednostkę organizacyjną Gminy Janów o nazwie Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie (ZOPO) powołaną na podstawie art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz. U. 2015 poz. 2156 z późn. zm.).
2. Pracownicy likwidowanej jednostki stają się z dniem 1.01.2017 r. pracownikami jednostki, o której mowa w § 2 – na warunkach określonych w art. 231 kodeksu pracy. 3. Mienie powierzone likwidowanej jednostki organizacyjnej przechodzi na rzecz jednostki, o której mowa w § 2.

§ 2.

Z dniem 01 stycznia 2017 roku tworzy się jednostkę organizacyjną Gminy Janów o nazwie Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie (ZOPO).

§ 3.

1. Jednostka organizacyjna, o której mowa w § 2 zostaje utworzona do obsługi finansowej, administracyjnej i organizacyjnej niżej wymienionych placówek:
1) Gimnazjum w Piasku im. Armii Krajowej, 42-253 Janów, Piasek, ul. Żurawska 2,
2) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Janowie, 42-253 Janów, ul. Szkolna 2, w skład którego wchodzą: - Szkoła Podstawowa w Janowie im. Romualda Traugutta, - Przedszkole w Janowie,
3) Szkoła Podstawowa w Lusławicach im. Władysława Broniewskiego, 42-253 Janów, Lusławice 70, 4) Szkoła Podstawowa w Lgoczance im. Św. Stanisława Kostki, 42-253 Janów, Lgoczanka 1A,
5) Przedszkole w Złotym Potoku, 42-253 Janów, Złoty Potok, Plac Chrzciciela 31,
6) Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Siedlcu, 42-253 Janów, Siedlec, ul. Szkolna 2.
2. Zakres obowiązków powierzonych ZOPO obejmuje:
1) W zakresie obsługi finansowej :
- Prowadzenie obsługi rachunków bankowych ZOPO i jednostek obsługiwanych,
- Pomoc Dyrektorom jednostek obsługiwanych zwanych dalej „Dyrektorami” w opracowywaniu planu finansowego, jego zmian i realizacji,
- Opracowywanie planu finansowego ZOPO
- w terminach i zakresie określonym przepisami prawa budżetowego,
- Sporządzanie list wynagrodzeń pracowników ZOPO i jednostek obsługiwanych,
- Dokonywanie wypłat wynagrodzeń oraz naliczanie i odprowadzanie związanych z tym świadczeń obligatoryjnych na rzecz ZUS, US, itp., ZOPO i jednostek obsługiwanych,
- Ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagradzaniu ZOPO i jednostek obsługiwanych,
- Rozliczenie średniego wynagradzania nauczycieli zgodnie z art. 30a Karty Nauczyciela,
- Pomoc dyrektorom jednostek obsługiwanych w sporządzaniu projektów sprawozdań budżetowych i finansowych oraz innych wymaganych przepisami prawa,
- Prowadzenie obsługi finansowej ZFŚS ZOPO i jednostek obsługiwanych.
2) W zakresie obsługi rachunkowej:
- Opracowanie projektów uregulowań wewnętrznych jednostek obsługiwanych dotyczących rachunkowości oraz przedłożenie do zatwierdzenia dyrektorom jednostek obsługiwanych; opracowanie polityki rachunkowości dla ZOPO,
- Prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej ZOPO i jednostek obsługiwanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
- Gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą,
- Rozliczenie inwentaryzacji składników majątkowych stanowiących mienie ZOPO i jednostek obsługiwanych,
- Prowadzenie ewidencji składników majątkowych ZOPO i jednostek obsługiwanych,
- Prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej ZFŚS ZOPO i jednostek obsługiwanych.
3) W zakresie obsługi administracyjno – organizacyjnej:
- Prowadzenie sprawozdawczości statystycznej ZOPO i jednostek obsługiwanych,
- Współpraca z dyrektorami jednostek obsługiwanych w zakresie realizacji rządowych programów pomocowych, w tym rozliczanie dotacji,
- Realizacja innych zadań będących zadaniami organu prowadzącego, a zleconych do prowadzenia ZOPO, a w szczególności:
- Obsługa finansowo – księgowa oraz prowadzenie i koordynowanie działań w zakresie dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli,
- Prowadzenie i koordynowanie działań w zakresie systemu informacji oświatowej, w tym prowadzenie bazy danych oświatowych w zakresie zadań przewidzianych dla organu prowadzącego,
- Organizacja dowozu uczniów (w tym niepełnosprawnych) do jednostek obsługiwanych,
- Planowanie sieci i obwodów placówek oświatowych,
- Kontrola obowiązku szkolnego,
- Koordynowanie i nadzorowanie przebiegu rekrutacji dzieci do jednostek obsługiwanych,
- Weryfikacja projektów organizacyjnych jednostek obsługiwanych pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i zabezpieczenia środków finansowych,
- Obsługa administracyjna postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego i przygotowywanie decyzji w tym zakresie,
- Prowadzenie spraw związanych z powoływaniem komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na dyrektora jednostek obsługiwanych,
- Prowadzenie spraw związanych z procedurą przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora jednostek obsługiwanych,
- Prowadzenie spraw związanych z nagrodami Ministra Edukacji Narodowej, Śląskiego Kuratora Oświaty oraz Wójta Gminy Janów,
- Współpraca z dyrektorami w zakresie prowadzenia prawidłowej polityki kadrowej, - Przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy w Janowie oraz zarządzeń Wójta Gminy Janów dotyczących oświaty i jednostek obsługiwanych.

§ 4.

Nadać Statut Zespołowi Obsługi Placówek Oświatowych w brzmieniu określonym jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Janów
/-/ Stefan Zatoński

 

Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 148/XXIII/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przystąpienia Gminy Janów do Stowarzyszenia do spraw Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego
Uchwała Nr 147/XXIII/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 rok
Uchwała Nr 146/XXIII/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 rok
Uchwała Nr 145/XXIII/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 września 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Mstów na realizację zadnia pn. ?Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi wewnętrznej Kobyłczyce ? Zagórze na odcinku od drogi gminnej Nr
Uchwała Nr 144/XXIII/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom w Janowie
Uchwała Nr 143/XXIII/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia aneksu do regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Janów
Uchwała Nr 142/XXIII/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla gminy Janów na lata 2016-2023
Uchwała nr 141/XXIII/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
Uchwała Nr 140/XXIII/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 września 2016 r. w sprawie powołania składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów
Uchwała Nr 139/XXIII/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie