Uchwała Nr 93/XIX/2004

Uchwała Nr 93/XIX72004
Rady Gminy w Janowie

z dnia 30 marca 2004 roku
w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., póz. 1591 z późn. zm.), art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998
roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, póz. 148) oraz art. 3 ustawy z dnia 13 listopada
2003 roku o dochodach Jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, póz. 1966).

 

Rada Gminy w Janowie
uchwala:

 

§1

 

Zwiększa się plan budżetu o kwotę 4.035,00 zł. Zgodnie z załącznikiem Nr 1
Dochody

Dział 852 „Pomoc społeczna"   4.035,00 zł.

RAZEM ZWIĘKSZENIA    4.035.00 zł.

Wydatki

Dział 852 „Pomoc społeczna"   4.035.00 zł  
RAZEM ZWIĘKSZENIA  4.035 00 zł

 

§2

Plan budżetu po zmianach
Dochody 12.202.463.00zt.
Wydatki 13.702.463.00zt.
Przychody   1.800.000,00 zł.
Rozchody   300.000,00 zł.

§3

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

  /mgr Artur Srokosz/

 

 

Załącznik do Uchwały Nr 93/XIX/2004 z dnia 30 marca 2004
w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2004 rok

1) Decyzja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB. 1.3011 -187/2004 4.035,00 zł.

 

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Zwiększenia

 

Dochody

 

Wydatki

 

852

 

 

 

 

 

Pomoc społeczna

 

4.035,00

 

4.035,00

 

 

 

85212

 

 

 

Świadczenia rodzinne oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia
społecznego

 

4.035,00

 

4.035,00

 

 

 

 

 

6310

 

Dotacje celowe przekazane z
budżetu państwa na inwestycje i
zakupy inwestycyjne z zakresu
administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminom ustawami

 

4.035,00

 

0,00

 

 

 

 

 

6060

 

Wydatki na zakupy inwestycyjne

 

0,00

 

4.035,00

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM ZWIĘKSZENIA

 

4.035,00

 

4.035,00

 

Plan budżetu po zmianach
Docnody 12.202.463,00 zł'
Wydatki 13.702.463,00 zł'
Przychody   1.800.000.00 zt
Rozchody   300.000,00 zł.

 

 

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

   /mgr Artur Srokosz/