Uchwała nr 91/XIX/2004

Uchwała Nr 91/XIX/2004
Rady Gminy w Janowie
z dnia 30 marca 2004 roku

w sprawie: ustalenia wysokości diet Sołtysom z terenu gminy Janów

Na podstawie art.37b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tj . Dz.U. z 2001 r Nr. 142 póz. 1591 z późn zmianami)

Rada Gminy uchwala co następuje :

§1

Uchwala się wypłacenie diety w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia określonego
ustawą z dnia l O października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
( Dz.U. Nr.200 póz. 1679 ) sołtysom z terenu gminy Janów za udział w posiedzeniach Rady
Gminy w Janowie, w zaokrągleniu do jednego złotego.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Janów

§3

Traci moc uchwała Nr. 150/XXV1/97 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 stycznia 1997 roku w sprawie ustalenia wysokości diet Sołtysom z terenu gminy Janów.

 

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

 

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

  /mgr Artur Srokosz/