główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 136/XXI/16 Rady Gminy Janów z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie zaopiniowania zweryfikowanej Propozycji planu Aglomeracji Janów

UCHWAŁA NR 136/XXI/16
RADY GMINY JANÓW
z dnia 18 lipca 2016 r.
w sprawie zaopiniowania zweryfikowanej Propozycji planu Aglomeracji Janów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446) i art. 43 ust. 2b ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 469 z późn. zm. )

Rada Gminy Janów uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Opiniuje pozytywnie zweryfikowaną Propozycję planu Aglomeracji Janów.

2. Zweryfikowana Propozycja planu Aglomeracji Janów stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/-/ Przewodniczący Rady Gminy Janów

Stefan Zatoński