główna zawartość
artykuł nr 1

Podstawowe informacje o budżecie Gminy Janów na rok 2016

Podstawowe informacje o budżecie Gminy Janów na rok 2016

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 17 369 637,12 zł , tym: - dochody bieżące16 556 637,12 zł - dochody majątkowe813 000,00 zł

Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 17 029 584,68 zł w tym: - wydatki bieżące15 104 199,61 zł - wydatki majątkowe 1 925 385,07 zł

Ustala się nadwyżkę budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 340 052,44 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów.

Ustala się przychody budżetu w wysokości 45 729,56 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 385 782,00 zł

Ustala się dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku dotacje celowe na realizację zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu w wysokości 30 000,00 zł.

Ustala się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w wysokości 600 000,00 zł

Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2016 roku w kwocie 1 925 385,07 zł

Ustala się dochody z tytułu wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 90 000,00 zł.

Ustala się dochody z tytułu wpływów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 408 000,00 zł oraz wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie w kwocie 408 000,00 zł.

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 52 000,00 zł.

Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 33 000,00 zł.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 500 000,00 zł.

Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów krótkoterminowych do wysokości 1 500 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy , kredyty podlegają spłacie w tym samym roku budżetowym.

Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków na rachunkach lokat w wybranych bankach.