główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 135/XX/16 w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Janów.

UCHWAŁA NR 135/XX/16
RADY GMINY JANÓW
z dnia 30 czerwca 2016 r.

sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Janów

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 14a), art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz.2156 z póź.zm.)

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Ustala się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Janów, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr 318/XXXVIII/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 września 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Janów.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

Przewodniczący
Rady Gminy Janów

/-/ Stefan Zatoński