główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 129/XX/16 w sprawie zmiany Uchwały nr 5/III/14 Rady Gminy Janów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Janów.

UCHWAŁA NR 129/XX/16
RADY GMINY JANÓW
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr 5/III/14 Rady Gminy Janów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Janów

Na podstawie art. 18a ust. 1, 2 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r., poz. 446) oraz § 76 ust. 1 Statutu Gminy Janów

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Uchyla się dotychczasowe brzmienie § 1 ust. 1 pkt 5) uchwały nr 5/III/14 Rady Gminy Janów z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Janów i nadaje mu następującą treść:
„5) Szecówka Tomasz”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Janów

/-/ Stefan Zatoński