główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 128/XX/16 w sprawie zmiany Uchwały nr 3/III/14 Rady Gminy Janów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Janów.

UCHWAŁA NR 128/XX/16
RADY GMINY JANÓW
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr 3/III/14 Rady Gminy Janów z dnia 30 grudnia 2014 r.w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Janów

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446)

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

W § 1. ust. 1 uchwały nr 3/III/14 Rady Gminy Janów z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Janów dodaje się pkt 10) w brzmieniu:
„10) Mendakiewicz Alfreda”;

2. Uchyla się § 1. ust. 2 pkt 8) uchwały nr 3/III/14 Rady Gminy Janów z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Janów;

3. W § 1. ust. 3 uchwały nr 3/III/14 Rady Gminy Janów z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Janów uchyla się dotychczasowe brzmienie pkt 5) i nadaje mu następującą treść:
„5) Mendakiewicz Alfreda”;

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Janów


/-/ Stefan Zatoński