główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 127/XX/16 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Janów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok

UCHWAŁA NR 127/XX/16
RADY GMINY JANÓW
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Janów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446) i art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm. )) 

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Po zapoznaniu się:
1) ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok.
2) ze sprawozdaniem finansowym,
3) z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Janów sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2015 r.,
4) z informacją o stanie mienia Gminy,
5) ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, udziela się Wójtowi Gminy Janów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie w dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Janów

/-/ Stefan Zatoński