główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 126/XX/15 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Janów za 2015 rok.

UCHWAŁA NR 126/XX/16
RADY GMINY JANÓW
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Janów za 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446) i art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm. )).

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Janów za 2015 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Janów

/-/ Stefan Zatoński