główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała nr 125/XX/16 w sprawie zmiany Uchwały Nr 112/XVIII/16 z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2016.

UCHWAŁA NR 125/XX/16
RADY GMINY JANÓW
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 112/XVIII/16 z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) i art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 856 z późn. zm.), oraz art. 3 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399),

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Uchyla się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Janów na rok 2016 stanowiący załącznik do Uchwały Nr 112/XVIII/2016 Rady Gminy Janów z dnia 15 marca 2016 r. i nadaje mu brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Janów

/-/ Stefan Zatoński