Uchwała Nr 87/XVIII/2004 w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenei Gminy Janów

Uchwała Nr 87/XVIII/2004
Rady Gminy w Janowie
z dnia l marca 2004 roku

w sprawie : zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Janów

Na podstawie art.24 ust. l ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz.U.Nr. 72 póz. 747 z późn. zmianami)

Rada Gminy uchwala :

§ l.

Zatwierdzić taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę zgodnie z załącznikiem Nr. l
do uchwały - w kwocie 2.20 zł - 7° o VAT

§ 2.

Wprowadzić stałą miesięczną opłatę za korzystanie z przyłącza w kwocie 2,00 zł

§ 3.

Zatwierdzić taryfę dla zbiorowego odprowadzania ścieków zgodnie z załącznikiem Nr.2
do uchwały - w kwocie 2.75 zł + 7% VAT.

§ 4.

Traci moc uchwała Nr. 24/VI/2003 Rady Gminy w Janowie z dnia 25 lutego 2003 roku
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego

odprowadzania ścieków na terenie Gminy Janów

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od l marca 2004 roku
oraz podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Janów.

Przewodniczący Rady
     Gminy Janów

/mgr Artur Srokosz/