główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała nr 86/XVIII/2004 w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok.

Uchwała Nr 86/XVIII/2004
Rady Gminy w Janowie
z dnia l marca 2004 roku

w sprawie: zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2004 rok

Na podstawie art. l ust. l pkt.l oraz art 4' ust .2 ustawy z dnia 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. Nr. 147 poz. 1231 z późniejszymi zamianami)

Rada Gminy uchwala

§ l.

Zatwierdzić Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na 2004 rok stanowiący załącznik Nr. l do uchwały.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
     Gminy Janów

/mgr Artur Srokosz/