główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 84/XVII/04

z dnia 22 stycznia 2004 r.
w sprawie: upoważnienia Wójta do zaciągnięcia kredytu

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9, lit. "c" oraz art. 58 ustawy o samorządzie terytorialnym (t.j. Dz.U.
z 2001 r., Nr 142, póz. 1591 z późn. zm.), art 48 oraz art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 15, póz. 148).

Rada Gminy w Janowie
uchwala:

§1

Upoważnić Wójta do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w kwocie 700.000,00 zł. na pokrycie
występującego w ciągu roku niedoboru budżetu gminy oraz kredytu inwestycyjnego w kwocie 900.000,00 zł.
Kredyt w wysokości 700.000,00 zł ma być spłacony w terminie do 31 grudnia 2004 r.

 §2

Spłata zobowiązań określonych w § 1 będzie sfinansowana ze środków pochodzących z dochodów
budżetowych oraz wolnych środków.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/mgr Artur Srokosz/