UCHWAŁA Nr 85/XVII/2004
Rady Gminy w Janowie
z dnia 22 stycznia 2004 roku

w sprawie: zasad zwrotu wydatków poniesionych na dożywianie dzieci w szkołach
podstawowych i gimnazjum.

Na podstawie art.34 ust. 5. w związku z art. 16 ust.3 ustawy z dnia 29 listopada 1990 roku
o pomocy społecznej /jednolity tekst z 1998 r D.U.Nr 64 poz.414 z późniejszymi zmianami
oraz art.40 ust. l i 2, art. 42 ustawy z dnia 08.03.1990 r o samorządzie gminnym /tekst
jednolity z 2001 roku Dz.U.Nr 142 póz. 1591 ze zmianami/ Rada Gminy w Janowie
u c h w a l a, co następuje:

& l

Pomoc w formie dożywiania przyznawana jest w zależności od sytuacji dochodowej rodziny
lub opiekunów.

& 2

Jeżeli dochód w rodzime ucznia nie przekracza 100 % kryterium dochodowego określonego
zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 29.11.1990 r o pomocy społecznej, to uczeń korzysta z
posiłków nieodpłatnie.

&3

W przypadku, gdy dochód w rodzinie ucznia przekracza 100% kryterium dochodowego
określonego zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 29.11.1990 r o pomocy społecznej, przyznanie
pomocy w formie posiłku może odbywać się na zasadzie zwrotu przez rodzinę, w części lub
w całości, poniesionych wydatków.

&4

Zasady zwrotu wydatków są następujące:

Dochód rodziny z uwzględnieniem kryterium
z art. 4 ust. 1 w/w ustawy 

 

% zwrotu kosztów posiłku dla ceny
obowiązującej w czasie przyznania pomocy

 

do 100%

 

 

 

nieodpłatnie

 

Od 01%- 150%

 

 

 

50

 

od15 1%-200%

 

 

 

75

 

powyżej 201%

 

 

100

 

 

 

 

 


&5

Pomoc ta przyznawana jest decyzją administracyjną

&6

W uzasadnionych przypadkach Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie
na podstawie art. 41 ustawy a dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej, może odstąpić
od żądania zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku.

&7.

Dzieciom głodnym i niedożywionym należy przyznać pomoc niezależnie od sytuacji
materialnej rodziny lub opiekunów.

& 8

Przyznanie pomocy w formie posiłku następuje na wniosek rodziców, opiekunów dziecka,
pracownika socjalnego, dyrektora szkoły lub innej osobny posiadającej informacje o głodnym
dziecku.

& 9

Zwrot wydatków, o których mowa w & 3 Uchwały następuje na konto Urzędu Gminy w
Janowie.

& 10

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy i Kierownikowi Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Janowie.

& 11

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego oraz podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na terenie gminy
Janów i w prasie lokalnej.

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/mgr Artur Srokosz/