główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 124/XIX/16 Rady Gminy Janów z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Janów

UCHWAŁA NR 124/XIX/16
RADY GMINY JANÓW
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Janów

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 14a ust. 1 i ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.)

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Ustala się następującą sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Janów:
1. Przedszkole w Janowie, ul. Szkolna 2, wchodzące w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Janowie oraz jego oddział zamiejscowy w Siedlcu przy ulicy Szkolnej 8 i oddział zamiejscowy w Piasku przy ulicy Żurawskiej 2;
2. Oddziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Lusławicach, Lusławice 70;
3. Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w Lgoczance, Lgoczanka 1 A; 4. Przedszkole w Złotym Potoku, Plac Jana Chrzciciela 31.

§ 2.

Powyższą sieć ustala się na podstawie zgody Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach, którego kserokopia stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów

 

Przewodniczący Rady Gminy Janów
/-/ Stefan Zatoński