główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 123/XIX/16 Rady Gminy Janów z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie poparcia działań mających na celu utworzenie niezależnego Śląskiego Instytutu Onkologii

UCHWAŁA NR 123/XIX/16
RADY GMINY JANÓW
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie poparcia działań mających na celu utworzenie niezależnego Śląskiego Instytutu Onkologii Na podstawie art 7 ust. 1 pkt 5 w związku z art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2016 r., poz 446 z późn. zm.)

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Poprzeć stanowisko Centrum Onkologii w Gliwicach w sprawie utworzenia niezależnego Śląskiego Instytutu Onkologii.

§ 2.

Niniejszą uchwałę przekazać wszystkim organom stanowiącym gmin i powiatów województwa śląskiego oraz Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałkowi Sejmu RP, Marszałkowi Senatu RP, Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Zdrowia, Marszałkowi Województwa Śląskiego, Posłom i Senatorom z terenu województwa śląskiego.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów. 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Janów
/-/ Stefan Zatoński

Załączniki:
Uzasadnienie 73 KB