główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 121/XIX/16 Rady Gminy Janów z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów za 2015 rok

UCHWAŁA NR 121/XIX/16
RADY GMINY JANÓW
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów za 2015 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.), po zapoznaniu się z uchwałą Nr 1/2016 Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów z dnia 29 marca 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o rocznym sprawozdaniu z realizacji planu finansowego w tym planu inwestycyjnego za rok 2015

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów za 2015 rok.

§ 2.

Sprawozdanie o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Janów
/-/ Stefan Zatoński