główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 120/XVIII/16 Rady Gminy Janów z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Janów

UCHWAŁA NR 120/XVIII/16
RADY GMINY JANÓW
z dnia 15 marca 2016 r.
w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Janów

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 12a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1045, 1890) w związku z art. 1 i art. 5 ust. 7 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE (Dziennik Urzędowy UE L 315/1 z 14 listopada 2012 r.).

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Przyjmuje się do realizacji Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Janów stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Janów
/-/ Stefan Zatoński