główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 116/XVIII/16 Rady Gminy Janów z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarczej na 2016 rok

UCHWAŁA NR 116/XVIII/16
RADY GMINY JANÓW
z dnia 15 marca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarczej na 2016 rok

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.).

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Zatwierdzić plan pracy Komisji Gospodarczej na 2016 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Gospodarczej.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Janów
/-/ Stefan Zatoński