główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 114/XVIII/16 Rady Gminy Janów z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Janów na 2016 rok

UCHWAŁA NR 114/XVIII/16
RADY GMINY JANÓW
z dnia 15 marca 2016 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Janów na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) w związku z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1286), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Janów na 2016 r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Program będzie realizowany ze środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Janów
/-/ Stefan Zatoński