główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 111/XVII/16 Rady Gminy Janów z dnia 23 lutego 2016 r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Janów

UCHWAŁA NR 111/XVII/16
RADY GMINY JANÓW
z dnia 23 lutego 2016 r.
uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Janów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Uchyla się Uchwałę Nr 105/XV/16 Rady Gminy Janów z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Janów.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Janów
/-/ Stefan Zatoński